نکنه غریبه اذیتش کنه؟

=?utf-8?B?44OP44O844OI?= のデコメ絵文字 פֿــכایا...=?utf-8?B?44OP44O844OI?= のデコメ絵文字

هــمیטּ الاטּ

×یهــویی×
 
{شڪرت}

[22:57] [سه شنبه 25 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

یهـ وقتایے بهـ یهـ {جایے} میرωـی...
 
 وایـωـاـכے و زل زכے بهـ پاهــاے {פֿــωـتت}...
 
 ڪم ڪم یهـ جایے از گلوت {ωـنگینے }میڪنهــ...
 
 כقیقا {هــموטּ جا}...
 
 یهـ چیز {لعنتی}...
 
 اـωـمش چے بوכ؟
 
 اممممم...اهــاטּ {بغض} لعنتی...
 
 ωـنگیטּ میشهــ...
 
 انقـכر {ωـنگیטּ} ڪهــ...
 
 پاهــات تـפـمل نمیارنو میشینے رو כوتا {زانوهــات}...
 
 כـωـتاتو {تڪیهـ گاهــت} قرار میـכے ...
 
 صورتت روبروے زمینهــ...
 
 بهـ פֿـوכت میگے פـالا ڪجاے ایטּ زنـכگے {لامصبُ} כرωـتش ڪنم...
 
 ڪم ڪم بغض لعنتے {شڪـωـتهـ} میشهــ...
 
 یهـ چیزے روے {گونهـ} هــات جارے میشهـ بهـ{ لبات} میرωـهـ ...
 
 و طعم {گـω} آب و نمڪ פـالتو بهــم میزنهــ...

 با פֿـوכت میگے ایטּ {مטּ} امروز ...
 
 هــموטּ {مטּ} כیروزهـ ڪهـ صـכاے {قهــقه}ـ اش گوش هــاے مرכم رو {ڪر} ڪرכهـ بوכ...
 
 و פـالا כاشت توے {وجوכ פֿـوכش} ڪشتهـ میشـכ...
 
 میفهــمی...
 
×{ڪشتهـ میشـכ}×
 
 ωـ. .
 
 

[22:28] [سه شنبه 25 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

 

כیگر {פֿـنـכهـ} هــایҐ از تهـ כل نیـωـت...

میفهــمی؟ 

یعنے فاتـפـهــ...

س.

[23:54] [جمعه 21 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

چشҐ هــایت را ببنـכ {تابـωـتان}...
 
 بـפֿـنـכ...
 
{ تماҐ }شـכهـ اے ...
 
 شهــریورت כارכ بهـ پایاטּ میرωــכ...
 
 כـωـتانت را بهـ پاییز بـכهــ...
 
 כرפֿـتاטּ ڪمے چشҐ هــایشاטּ {פֿـواب آلوכ }شـכهـ ...
 
 میشنوی؟
 
 صـכاے غار غار ڪلاغ هــا פֿـبر{ ωـڪوت} כر جنگل را میـכهـــכ...
 
 פֿـبر یهـ فصل پر از باران...
 
 و {عجلهـ} ڪرכטּ عابران...
 
 و פֿـش פֿـش {برگ }هــاے כرפֿـتان...
 
 و {ابرے} بوכטּ آـωـمان...
 
 نگاهـ ڪن...
 
 شهــریور ڪҐ ڪҐ כارכ میمیرכ...
 
 و جانش را بهـ مهــر میـכهـــכ...
 
 ڪمے صبور باش آـωـماטּ ...
 
 موقع گریهـ ے تو هــҐ میرωــכ!
 
 ωـ.

[22:56] [پنجشنبه 20 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

 

 

یاـכمهـ یهـ روز یڪے بوכ عاشق نگاش شـכҐ مטּ
 
 هــمیشهـ تو פֿـواب تو رویا میـכیـכҐ ڪنارشҐ مטּ
 
 یاـכمهـ نگاهـ میڪرכҐ כـωـت و پامو گҐ میڪرכҐ
 
 هــمیشهـ بهـ פֿـاطرش پشت بهـ هــمهـ مرכҐ میڪرכҐ
 
 نهـ ڪـωـے واـωـهـ פـال مטּ כلـωـوزونـכ نهـ
 
 نهـ واـωـهـ ڪـωـے פـالҐ مهــҐ نبوכ نهـ
 
 نهـ ڪـωـے כل منو פֿـواـωـت ڪهـ نمونهـ
 
 بوכو نبوכҐ اصا مهــҐ نبوכ
 
 یاـכمهـ رو برگرכونـכو از اینجا כور شـכ
 
 اینقـכ گریهـ تا چشماҐ ڪور شـכ
 
 هــمهـ میگטּ رωـیـכے بهـ פـرف ما , نهـ
 
 مטּ میگҐ شایـכ ڪهـ مجبور شـכ
 
   
 
 یامهـ نگاش میڪرכҐ بهـ نگاهــش כل میباـפֿـتҐ
 
 هــے واـωـهـ פֿـوכҐ تو رویاҐ قصهـ و פֿـیال میـωـاـפֿـتҐ
 
 فҐ نڪرכҐ بهـ نبوכش وقتے رفت فڪر منҐ بوכ
 
 כیـכҐ از نـכیـכنش כل نتونـωـت وایـωـتهـ زمیטּ פֿـورכ
 
 نهـ ڪـωـے واـωـهـ פـال مטּ כلـωـوزونـכ نهـ
 
 نهـ واـωـهـ ڪـωـے פـالҐ مهــҐ نبوכ نهـ
 
 نهـ ڪـωـے כل منو פֿـواـωـت ڪهـ نمونهـ
 
 بوכو نبوכҐ اصا مهــҐ نبوכ
 
 یاـכمهـ رو برگرכونـכو از اینجا כور شـכ
 
 اینقـכ گریهـ تا چشماҐ ڪور شـכ
 
 هــمهـ میگטּ رωـیـכے بهـ פـرف ما , نهـ
 
 مטּ میگҐ شایـכ ڪهـ مجبور شـכ 

{آلبوم از این ساعت}

(مهدی احمدوند.حال من)

[23:27] [چهارشنبه 19 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

{تقـכیҐ بهـ عزیزترینم! }
 
 افـωـانهـ ے مטּ ...
 
 ڪمے نگاهــت بهـ مטּ باشـכ...
 
 تو هــماטּ افـωـانهـ ے افـωـانهـ هــایҐ هـــωـتی...
 
 هــماטּ ڪهـ موهــاے بافتهـ شـכهـ ات כر כـωـتاטּ باـכ میلرزכ!!!
 
 هــماטּ افـωـانهـ اے ڪهـ اشڪ هــایش را بهـ صـכ כنیاے כیگر نـפֿـواهــҐ כاـכ...
 
 هــماטּ כـפֿـترڪ مو פֿـرمایے ڪهـ تا چشمش بهـ چشماے آبے כریا مے افتـכ از פֿـوכ بے פֿـوכ میشوכ...
 
 صنـכل هــایش را پا میڪنـכ و با تماҐ شاـכے اش روے شטּ هــاے ωـاـפـل راهـ مے روכ!

 هــماטּ ڪهـ جنگل را از כریا بیشتر כوωـت כارכ...
 
 פֿـنـכهـ هــایش گاهـ و بے گاهـ بهـ آـωـماטּ میرωــכ...
 
 بعضے اوقات ωـرכگمҐ ...
 
 ایטּ هــق هــق گریهـ اش هـــωـت...
 
 یا قهــقهـ ے از تهـ כلش؟
 
 با تو ام!
 
اے افـωـانهـ ے شیـכاے من! }
 
 ڪمے بـפֿـنـכ...
 
 ڪمے כلت را تنگ כر آغوش بگیر...
 
 میـכانے ....
 
 ڪمے افـωـانهـ باش!
 
 ωـ.
 
 

[22:41] [یکشنبه 16 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

ڪمے صبر כاشتهـ باش...
 
 {لجبازے ات} را ڪنار بگذار...
 
{ هــیـωـ... }
 
 פـرفے از جـכایے {نزن!}
 
 כـωـت روے قلب {نـפـیفم} بگذار...
 
 بـפֿــכا {طاقت} ایטּ ڪلمات {هــضم نشـכه}ـ را نـכارכ!
 
 نگاهـ بهـ چشماטּ {غم آلوכم} بڪن...
 
 כلت  را ڪمے بهـ رפـم بیار!
 
 مטּ تازهـ با ایטּ {ڪوهـ غرورت} ڪنار آمـכهـ ام...
 
 تازهـ {گرمے} כـωـتانت را بهـ جاטּ פֿـریـכهـ ام...
 
 و تازهـ اعتراف بهـ {شیریטּ }تریטּ و {مزפֿـرف} تریטּ اـפــωـاـωـم نـωـبت بهـ اعتراف ڪرכهـ ام!
 
 یڪارے ڪن...
 
 بمان!نگذار تمام شهــر بهـ اشڪ هــایم بـפֿـنـכنـכ!
 
 بهـ اعتراف {כوωـت כاشتنت}!
 
 بهـ פــω {כـפֿـترانهـ ام}!
 
 و بهـ قلبم ڪهـ تا تو را میبینـכ گماטּ میڪنـכ تو صاـפـبش هـــωـتی...!
 
 جا כاشتهـ باشـכ مرا رهــا میڪنـכ! و تورا כر آغوش میڪشـכ...
 
 میبینے هــمهـ כـωـت כر כـωـت هــم כاـכهـ انـכ ڪهـ مارا ڪنار هــم نگهـ כارنـכ!
 
 ڪمے {عاقل }باش!
 
 تو بروے مטּ כیگر براے ڪے {موهــایم} را ببافم!
 
 پـω بمان!
 
 ωـ.

 

[19:25] [شنبه 15 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

آقا سلام!

من به زور با اینترنت اکسپلور اومدم!

فقط اومدم پست بذارم من زنده ام!نگرانم نباشید!

[20:55] [پنجشنبه 13 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

 با عرض ωـلام و פֿــωـتهـ نباشیـכ بهـ כوωـتاے گلم!
 
 بنـכهـ بهـ {شهــر} פֿـوכ بازگشتم!
 
 جاے {هــمگیتون} פֿـالی!هــمتوטּ رو {ـכعا} ڪرכم!
 
 از {هــانے ωـرפֿـوش} تا {ـכاـכاش ڪوروش و آبجے فرناز}!
 
 فقط مـωـیر بـωـیار بـωـیار {طولانی} بوכ...

و بنـכهـ بـכنم{ ڪوفتهــ} و {لهــیـכهــ} شـכهــ!
 
 و شایـכ تا یهـ هــفتهـ هــمیטּ طورے باشم!
 
 פֿـلاصهـ هــنوز نرωـیـכهـ بهـ ωـمت ڪامپیوتر عزیز כلماטּ هــجوم آورכیم!!!

و  ایטּ {پـωـت} را گذاشتیم!
 
 هــوا اونجا פֿـیلے {عالی} بوכ.
 
 ولے {ـפـرم} شلوغ بوכ و כـωـتم بهـ {ضریـפـ} نرωـیـכ.
 
 اشڪالے نـכارכ هــمیטּ ڪهـ مشرف شـכیم ڪافے بوכ

و هــمیטּ ڪ چشمماטּ بهـ {گنبـכ طلایی} פֿـورכ بـω بوכ...
 
 פֿـلاصهـ آمـכم بگم: {مטּ آمـכم!}

س.

 

[15:17] [جمعه 7 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

. のデコメ絵文字 روز لباـω صورتیا . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 عشق پاـωـتیلا . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 لاڪ פֿـوشگلا . のデコメ絵文字
 
 . のデコメ絵文字معتاـבاے رژ لب . のデコメ絵文字
 
 . のデコメ絵文字شیطنتاے یواشڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 בیوونهـ هــاے لواشڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 بوωـهـ هــاے פֿـجالتے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 פــωـاـבتاے عشقولڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 تو בل برو هــاے هــمیشگے . のデコメ絵文字

 

 

[15:16] [جمعه 7 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

یا {تو} را باید دوست داشت

یا باید {تو} را دوست داشت

شرط سومی ندارد {احوالات من} ...

 

[13:1] [یکشنبه 2 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

http://picomic.ir/wp-content/uploads/2013/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-17.jpg

 

یهـ مـכتیـωـت بغض כارم!
 
  بے بهــانهــ!
 
 بے ترانهــ...!
 
 پاڪ و صاـכقانهــ!
 
 ڪمے هــم פـرف כارم!
 
 ڪوچڪ اـωـت اما...
 
 بهـ ωـنگینے כرכامهــ...
 
 یڪم صبر ڪטּ و بشنو...
 
 פֿـبر כارشو از כلم شایـכ...
 
 یڪم ωـبڪ شـכم بے شڪ...
 
 توهــم آرام شوے بے اشڪ!
 
 ωـ. .

[21:28] [چهارشنبه 29 مرداد1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

 مךּ هــمانم...
 
 يكم زياـכي بهـ اـפــωـاـωـم اهــميت ميـכم...
 
 گاهــي آنقـכر منطقي ميشوم كهـ هــمهـ اـפــωـاـωـشاךּ را ناـכيـכهـ ميگيرنـכ...
 
 كمي بزرگونهـ تصميم ميگيرم...
 
 و بهـ طور بچهــگانهـ عمل ميكنم...
 
 بعضي اوقات نفرتم بهـ כل ωـوزي تبـכيل ميشوכ...
 
 و گاهــي هــم آنقـכر ميـפֿـنـכم كهـ כنيا פــωـوכ ميشوכ...
 
 و گاهــي هــم بغض هــايم را فقط ماـכرم ميفهــمـכ و تمام!
 
 مךּ هــمينم!!!!!
 
 بهـ طور {رئاليـωـمي}....
 
 مثل آךּ نقاشي نيمهـ تمام كه כـפֿـترك پشتش بهـ تو بوכ...
 
 כقت كهـ ميكرכي...
 
 مرا ميـכيـכي...! 

س.

س.:چطوره قالب جديد؟

[9:40] [شنبه 25 مرداد1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

http://upcity.ir/images2/24063918518840778296.png

ے ڪوچولو هــواے כلم ابریهــ!
 
 כوωـتاטּ چتراتوטּ یاـכتوטּ نرهــ.
 
 راـωـتے براے כو تا כاـכاش گلم {כعا} ڪنین!
 
 {ـכآـכآش ڪوروشے و כآـכآش علی}
 
 هــرכوشونم ωـال آینـכهـ قرارهـ ڪنڪور بـכن.
 
 رشـتشونم {ریاضی}هـــωـتش!
 
 منم براشوטּ כعا میڪنم.
 
س.

[18:32] [پنجشنبه 23 مرداد1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

 منو یاـכت میاـכ یا نه؟!

مלּ از כیروز تو میام

یـہ مشت اـפــωـاـω آوارہ

هنوز جا مونـכـہ تو כنیا 

نبر بی‌راهـہ ذهنت رو منم

یاـכے ڪـہ پَر پَر شـכ

منو می‌شناـωــہ عقلے ڪـہ

یڪم ڪم פـافظه‌تر شـכ 

بگیر بالا ωـرت رو تا ببینے چے ازم مونـכـہ 

تو ایלּ مـכت چـہ آتیشے

منو اینجورے ωـوزونـכـہ

چرا چشماتو می‌بنـכے روے تصمیم כیروزت

منم من!

مرכ رویاهات ڪـہ شـכ اینجورے پاـωـوزوت

ڪـہ شـכ اینجورے پاـωـوزوت

می‌ذاریم عشقو قاضے تا نشـہ تو פـقموלּ اجـפـاف

یڪے ڪـہ بی‌طرف باشـہ نذارہ پاشو رو انصاف

تو و כـωـتاے بی‌رפـمت منو כنیاے مجروפـم

جاے ωـالم اگـہ כیـכے بزלּ مלּ ڪوہ انـכوهم

بگیر بالا ωـرت رو تا ببینے چے ازم مونـכـہ

تو ایלּ مـכت چـہ آتیشے منو اینجورے ωـوزونـכـہ

چرا چشماتو می‌بنـכے روے تصمیم כیروزت

منم من!

مرכ رویاهات ڪـہ شـכ اینجورے پاـωـوزوت

ڪـہ شـכ اینجورے پاـωـوزوت

 

سآمآن جلیلی{احساس آواره}...{شکلک گریه}

[18:18] [پنجشنبه 23 مرداد1393] [رهــــــــ ـــــــآ]