قلب من غصه نخور اون بالا خدایی هم هست!!!
نکنه غریبه اذیتش کنه؟

ℳє . ℬคҳ . ℓคѕт . Ɖєƨเℊn{دیوونه}

http://www.parsnaz.ir/images/2014/05/685366521-parsnaz-ir.jpg

 

یعنے {بـפֿـاطرت} هــرڪارے ڪهـ بوכ ڪرכم 

تا برωـم بهـ {تو} 

اما {כیر} رωـیـכم یڪے כیگهـ {نشـωـت} پیش {تو

وقتے پیش {اونے} ایטּ روزا פֿـیلے פֿـوبهـ نهـ 

כلم شڪـωـت ، פֿــכا بشڪونهـ {כلتو}

{دیوونه_علی بابا}

رهــــــــ ـــــــآ ..
{ـפֿــכایا}

 {ـפֿــכایا} כرωـتهـ
 פֿـیلے {گناهــ} כارم
 ولے פֿـب |گناهــ| כارم!

http://up.30love.ir/up/30love/Pictures/dokhtartanha/Alone-Girl-Fullhd-6.jpg

رهــــــــ ـــــــآ ..
یڪ {تــــــــو}

http://picomic.ir/wp-content/uploads/2013/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-11.jpg

 

 مטּ زیـωـتنҐ قصهـ ے {مرכم} شـכهـ اـωـت...
 
 یڪ {تــــــــو}،وωـط زنـכگیҐ گҐ شـכهـ اـωـت...

{علیرضآ آذر}

رهــــــــ ـــــــآ ..
{כـפֿـتر}

 

כر میاטּ آטּ چشم هــاے آشنا اوטּ نگاهـ {تو} بوכ ڪهـ כیگر با {مטּ} غریبهـ بوכ...

   כیگر {פـرفے} براے گفتטּ نـכاشت...
 
 פـرفے براے مانـכن...
 
 פـرفے از عشق...
 
 כـωـت هــایت از هــمهـ ے روزهــا {ωـرכتر} بوכ...
 
 گرماے כـωـت مטּ هــم {گرمش} نڪرכ...
 
 כیگر פֿــωـتهـ ام...
 
 כیگر قلبت براے مטּ {نمیتپـכ}...
 
 پـω مטּ آטּ {כـפֿـتر} כر عمق نگاهــت {مטּ} نبوכم...

{س.}

رهــــــــ ـــــــآ ..
{میـכونے}

 

{میـכونے} פـالҐ ایטּ روزا {بـכتر} از هــمـωـت
 
 آـפֿـهـ هــرڪے رωـیـכ כل ωـاـכهـ ے مטּ رو {شڪـωـت}
 
 قول {بـכهـ} ڪهـ تو از پیشҐ {نرے}
 
 واـωـهـ مטּ כیگهـ عاشقے {جاـכهـ ے یڪ طرفـωـت}

{مرتضی پاشایی}

رهــــــــ ـــــــآ ..
” כل ”

 بهـ { פֿـــــــــכا }

” כل ” آلزایمــــــــر نمے گیرכ !

بفهــمیـــכ{ آـכم هــا} . .

http://s2.picofile.com/file/7837868060/4.jpg

رهــــــــ ـــــــآ ..
عـــــــاشــورایی‌ست . . .

http://dl.aviny.com/Album/mazhabi/ahlbeit/HOSSEIN/kamel/32.jpg

هـــر شب در من

اسبـــــی بـــی سوار، بـــــر می‌گـــردد ...

هـــر شب در من

خــــواهـــری می‌دود سمــت قتـلــگاه ...

هـــر شب در من 

ســــری مـــــــی‌رود روی نیــــزه‌هــــا ...

هـــر شب در من 

زنی میان خارها می‌دود دنبال کـــودکان ...

هر شب در من 

عـــــــاشــورایی‌ست . . .

رهــــــــ ـــــــآ ..
زآتــــش پنهــاטּ عشق

زآتــــش پنهــاטּ عشق، هــركهـ شــכ افــــروפֿـتهـ

כوכ نـפֿـيــــــزכ از او چوטּ نفس  ســــــــوפֿـتهـ

 {ڪلیم ڪاشانے}

رهــــــــ ـــــــآ ..
×بآرآنـــ×

http://img1.tebyan.net/Big/1390/11/59137133138206115102176282012492334416429243.jpg

 

باراטּ بالاـפֿـرهـ آمـכ فلانی
 
 بعـכ از یهـ تابـωـتاטּ گرم
 
 بعـכ از آטּ هــمهـ כلتنگی
 
 و بهــانهـ ے פֿـوبے بوכ
 
 براے من!
 
 براے منے ڪهـ یهـ بغض ڪهــنهـ

כر گلویم
 
 جا פֿـوش ڪرכهـ بوכ
 
 و با اولیטּ قطرهـ
 
 اشڪ هــاے مטּ هــم
 
 جارے شـכטּ از כلتنگے
 
 و تو را آورכنـכ ڪنار من
 
 از میاטּ فرωـنگ هــا فاصلهــ
 
 اما تو برعڪـس هــمیشهـ لبـפֿـنـכ میزכی
 
 و میـכانـωـتے مטּ با لبـפֿـنـכت כنیا را
 
 פـتے ایטּ اشڪ هــاے لعنتے را
 
 فراموش פֿـواهــم ڪرכ.
 
 بهـ هــمیטּ ωـاـכگی
 
 شروع شـכ فصل כلـכاـכگی
 
 ωـ.

رهــــــــ ـــــــآ ..
{حافظ}

http://img1.tebyan.net/big/1388/05/1821520784812119238151881947116316268252.jpg

 

{ پیــش ڪماטּ ابرویــش لابـב هــمیـ ڪنم ولیـ

گوش ڪشیـــבهـ اـωـت از آטּ گوش بهـ مטּ نمیـ ڪنـב }

{حافظ}

رهــــــــ ـــــــآ ..
میترسم...!
http://i59.tinypic.com/2eupoxe.jpg

میـــכونیـ ...

{میــترωـم }

از روزیـ ڪهـ

بیــایـ و بهــم بگیــ:
 
بایـــכ با هــم {פـرف} بزنیــم...!
 
و ایــטּ {هــمیــشهـ}

قانوטּ {جـכایــیـ} بوכهــ...

س.

 

رهــــــــ ـــــــآ ..
خاطرات...
http://allax.ir/wp-content/uploads/2014/07/lover-1-1024x629.jpg

 

چشمانم را بـωـتم و ωـرم را رو بهـ آـωـماלּ گرفتم...
 
 כلم ڪمیـ گرفتهـ بوכ...
 
 و هــوایـ ایــלּ روزایـ ابریـ بوכ...
 
 و تنهــا از פֿــכا میـــפֿـواـωـتم ایــלּ آـωـمآלּ را هــر چهـ ωـریــع تر ببارانـכ...
 
 ایــלּ جمعهـ شب هــایـ پایــیــز פֿــכا פֿــכا میــڪنم ڪهـ آـωـماלּ قرمز باشـכ...
 
 ڪمیـ هــم رعـכ و برق چاشنیـ اش و بعـכ از آלּ رگبار ...
 
 و بعـכ هــم آـωـماלּ تلافیـ آלּ تابـωـتاלּ گرم را כر بیــاورכ...
 
 و ایــלּ هــا כـωـت بهـ כـωـت هــم میـــכهــنـכ تا مלּ هــجوم بیــاورم بهـ כفتر פֿـاطراتم...
 
 ωـال 1386...
 
 امروز اولیــלּ روز از شروع مـכارω اـωـت...
 
 چقـכر زوכ میــگذرכ...
 
 و مלּ رهــا تر از هــمیــشهــ...
 
 ایــלּ زنـכگیـ را اـכامهـ میـــכهــم...
 
 ωـ.
 
 +ایــלּ روزا نوشتهـ هــام چرت و پرت شـכهــ!زیــاـכ כقت نڪنیــن!

رهــــــــ ـــــــآ ..
פֿــכایا

=?utf-8?B?44OP44O844OI?= のデコメ絵文字 פֿــכایا...=?utf-8?B?44OP44O844OI?= のデコメ絵文字

هــمیטּ الاטּ

×یهــویی×
 
{شڪرت}

رهــــــــ ـــــــآ ..
×{ڪشتهـ میشـכ}×
یهـ وقتایے بهـ یهـ {جایے} میرωـی...
 
 وایـωـاـכے و زل زכے بهـ پاهــاے {פֿــωـتت}...
 
 ڪم ڪم یهـ جایے از گلوت {ωـنگینے }میڪنهــ...
 
 כقیقا {هــموטּ جا}...
 
 یهـ چیز {لعنتی}...
 
 اـωـمش چے بوכ؟
 
 اممممم...اهــاטּ {بغض} لعنتی...
 
 ωـنگیטּ میشهــ...
 
 انقـכر {ωـنگیטּ} ڪهــ...
 
 پاهــات تـפـمل نمیارنو میشینے رو כوتا {زانوهــات}...
 
 כـωـتاتو {تڪیهـ گاهــت} قرار میـכے ...
 
 صورتت روبروے زمینهــ...
 
 بهـ פֿـوכت میگے פـالا ڪجاے ایטּ زنـכگے {لامصبُ} כرωـتش ڪنم...
 
 ڪم ڪم بغض لعنتے {شڪـωـتهـ} میشهــ...
 
 یهـ چیزے روے {گونهـ} هــات جارے میشهـ بهـ{ لبات} میرωـهـ ...
 
 و طعم {گـω} آب و نمڪ פـالتو بهــم میزنهــ...

 با פֿـوכت میگے ایטּ {مטּ} امروز ...
 
 هــموטּ {مטּ} כیروزهـ ڪهـ صـכاے {قهــقه}ـ اش گوش هــاے مرכم رو {ڪر} ڪرכهـ بوכ...
 
 و פـالا כاشت توے {وجوכ פֿـوכش} ڪشتهـ میشـכ...
 
 میفهــمی...
 
×{ڪشتهـ میشـכ}×
 
 ωـ. .
 
 

رهــــــــ ـــــــآ ..
فاتحه...!

 

כیگر {פֿـنـכهـ} هــایҐ از تهـ כل نیـωـت...

میفهــمی؟ 

یعنے فاتـפـهــ...

س.

رهــــــــ ـــــــآ ..

دختـــــــــــرآنـ حــوآ

Rima tools


PinkGirl-Iocn

PinkGirl-Iocn

PinkGirl-Iocn

PinkGirl-Iocn

PinkGirl-Iocn

PinkGirl-Iocn

آیکن های لیدی شکلاتی

آیکن های لیدی شکلاتی

آیکن های لیدی شکلاتی

آیکن های لیدی شکلاتی


دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

SongText.in
song codeツکد فاویکن عاشقانهツ

کدهای هدایت به بالا

Free Lines - Link Select
کــد مـوس