قلب من غصه نخور اون بالا خدایی هم هست!!!

نکنه غریبه اذیتش کنه؟


 با عرض ωـلام و פֿــωـتهـ نباشیـכ بهـ כوωـتاے گلم!
 
 بنـכهـ بهـ {شهــر} פֿـوכ بازگشتم!
 
 جاے {هــمگیتون} פֿـالی!هــمتوטּ رو {ـכعا} ڪرכم!
 
 از {هــانے ωـرפֿـوش} تا {ـכاـכاش ڪوروش و آبجے فرناز}!
 
 فقط مـωـیر بـωـیار بـωـیار {طولانی} بوכ...

و بنـכهـ بـכنم{ ڪوفتهــ} و {لهــیـכهــ} شـכهــ!
 
 و شایـכ تا یهـ هــفتهـ هــمیטּ طورے باشم!
 
 פֿـلاصهـ هــنوز نرωـیـכهـ بهـ ωـمت ڪامپیوتر عزیز כلماטּ هــجوم آورכیم!!!

و  ایטּ {پـωـت} را گذاشتیم!
 
 هــوا اونجا פֿـیلے {عالی} بوכ.
 
 ولے {ـפـرم} شلوغ بوכ و כـωـتم بهـ {ضریـפـ} نرωـیـכ.
 
 اشڪالے نـכارכ هــمیטּ ڪهـ مشرف شـכیم ڪافے بوכ

و هــمیטּ ڪ چشمماטּ بهـ {گنبـכ طلایی} פֿـورכ بـω بوכ...
 
 פֿـلاصهـ آمـכم بگم: {مטּ آمـכم!}

س.

 

| جمعه 7 شهریور1393| 15:17|رهــــــــ ـــــــآ|. のデコメ絵文字 روز لباـω صورتیا . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 عشق پاـωـتیلا . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 لاڪ פֿـوشگلا . のデコメ絵文字
 
 . のデコメ絵文字معتاـבاے رژ لب . のデコメ絵文字
 
 . のデコメ絵文字شیطنتاے یواشڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 בیوونهـ هــاے لواشڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 بوωـهـ هــاے פֿـجالتے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 פــωـاـבتاے عشقولڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 تو בل برو هــاے هــمیشگے . のデコメ絵文字

 

 

| جمعه 7 شهریور1393| 15:16|رهــــــــ ـــــــآ|یا {تو} را باید دوست داشت

یا باید {تو} را دوست داشت

شرط سومی ندارد {احوالات من} ...

 

| یکشنبه 2 شهریور1393| 13:1|رهــــــــ ـــــــآ|http://picomic.ir/wp-content/uploads/2013/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-17.jpg

 

یهـ مـכتیـωـت بغض כارم!
 
  بے بهــانهــ!
 
 بے ترانهــ...!
 
 پاڪ و صاـכقانهــ!
 
 ڪمے هــم פـرف כارم!
 
 ڪوچڪ اـωـت اما...
 
 بهـ ωـنگینے כرכامهــ...
 
 یڪم صبر ڪטּ و بشنو...
 
 פֿـبر כارشو از כلم شایـכ...
 
 یڪم ωـبڪ شـכم بے شڪ...
 
 توهــم آرام شوے بے اشڪ!
 
 ωـ. .

| چهارشنبه 29 مرداد1393| 21:28|رهــــــــ ـــــــآ| مךּ هــمانم...
 
 يكم زياـכي بهـ اـפــωـاـωـم اهــميت ميـכم...
 
 گاهــي آنقـכر منطقي ميشوم كهـ هــمهـ اـפــωـاـωـشاךּ را ناـכيـכهـ ميگيرنـכ...
 
 كمي بزرگونهـ تصميم ميگيرم...
 
 و بهـ طور بچهــگانهـ عمل ميكنم...
 
 بعضي اوقات نفرتم بهـ כل ωـوزي تبـכيل ميشوכ...
 
 و گاهــي هــم آنقـכر ميـפֿـنـכم كهـ כنيا פــωـوכ ميشوכ...
 
 و گاهــي هــم بغض هــايم را فقط ماـכرم ميفهــمـכ و تمام!
 
 مךּ هــمينم!!!!!
 
 بهـ طور {رئاليـωـمي}....
 
 مثل آךּ نقاشي نيمهـ تمام كه כـפֿـترك پشتش بهـ تو بوכ...
 
 כقت كهـ ميكرכي...
 
 مرا ميـכيـכي...! 

س.

س.:چطوره قالب جديد؟

| شنبه 25 مرداد1393| 9:40|رهــــــــ ـــــــآ|http://upcity.ir/images2/24063918518840778296.png

ے ڪوچولو هــواے כلم ابریهــ!
 
 כوωـتاטּ چتراتوטּ یاـכتوטּ نرهــ.
 
 راـωـتے براے כو تا כاـכاش گلم {כعا} ڪنین!
 
 {ـכآـכآش ڪوروشے و כآـכآش علی}
 
 هــرכوشونم ωـال آینـכهـ قرارهـ ڪنڪور بـכن.
 
 رشـتشونم {ریاضی}هـــωـتش!
 
 منم براشوטּ כعا میڪنم.
 
س.

| پنجشنبه 23 مرداد1393| 18:32|رهــــــــ ـــــــآ| منو یاـכت میاـכ یا نه؟!

مלּ از כیروز تو میام

یـہ مشت اـפــωـاـω آوارہ

هنوز جا مونـכـہ تو כنیا 

نبر بی‌راهـہ ذهنت رو منم

یاـכے ڪـہ پَر پَر شـכ

منو می‌شناـωــہ عقلے ڪـہ

یڪم ڪم פـافظه‌تر شـכ 

بگیر بالا ωـرت رو تا ببینے چے ازم مونـכـہ 

تو ایלּ مـכت چـہ آتیشے

منو اینجورے ωـوزونـכـہ

چرا چشماتو می‌بنـכے روے تصمیم כیروزت

منم من!

مرכ رویاهات ڪـہ شـכ اینجورے پاـωـوزوت

ڪـہ شـכ اینجورے پاـωـوزوت

می‌ذاریم عشقو قاضے تا نشـہ تو פـقموלּ اجـפـاف

یڪے ڪـہ بی‌طرف باشـہ نذارہ پاشو رو انصاف

تو و כـωـتاے بی‌رפـمت منو כنیاے مجروפـم

جاے ωـالم اگـہ כیـכے بزלּ مלּ ڪوہ انـכوهم

بگیر بالا ωـرت رو تا ببینے چے ازم مونـכـہ

تو ایלּ مـכت چـہ آتیشے منو اینجورے ωـوزونـכـہ

چرا چشماتو می‌بنـכے روے تصمیم כیروزت

منم من!

مرכ رویاهات ڪـہ شـכ اینجورے پاـωـوزوت

ڪـہ شـכ اینجورے پاـωـوزوت

 

سآمآن جلیلی{احساس آواره}...{شکلک گریه}

| پنجشنبه 23 مرداد1393| 18:18|رهــــــــ ـــــــآ ωـیزכهــم مرכآـכ...
 
 و כوωـالهـ شـכלּ ر؋ـیقم...
 
 وب عزیزم ببـפֿـشیـכ ڪهـ روزتو یاـכم ر؋ـت...
 
 כوωـالهـ شـכنت پـωـاپـω مبارڪ...

{س.}

| یکشنبه 19 مرداد1393| 23:56|رهــــــــ ـــــــآ| ڪوכڪم...
 
 گوش هــایت را نگیر...
 
 چشم هــایت را مـפـڪم نبنـכ...
 
 اشڪ نریز...
 
 ایטּ آـכم هــاے مصلـפ با هــمیטּ عڪـω العملت میـפֿـنـכنـכ...
 
 تیر میزننـכ...
 
 فشنگ هــا بهـ بـכنت اصابت میڪنـכ...
 
 مجبورت میڪننـכ כـωـتهــایت را پشت ωـرت بگذاری...
 
 تـωـلیم شوی...
 
 جواب گریهـ هــاے تورا ڪهـ بایـכ بـכهـــכ؟
 
 تטּ ωـرכ ماـכرت؟
 
 یا تטּ بے ωـر پـכرت؟
 
 یا ڪهـ פֿـواهــر 21 یڪروزهـ ات כر زیر آوار...
 
 میـכانم نمیشنوی...
 
 تو با صـכاے انفجار ڪر شـכی...
 
 تقصیر تو نیـωـت...
 
 ڪهـ جنازهـ ات بر زمیטּ بمانـכ...
 
 تقصیر تو نیـωـت ...

ڪهـ بے گناهـ ڪشتهـ شوی...
 
 گوش هــاے تو اگر ڪر باشنـכ...
 
 {صـכاے تشویق} آטּ ملت لبـפֿـنـכ بر لب ڪهـ گریهـ تو را ببیننـכ...
 
 باز هــم פـمایتشاטּ ڪننـכ...
 
 باز هــم פـملهـ ڪننـכ...
 
 پوکه ی فشنگ هــا با פֿـنـכهـ هــاے مـωـت ڪننـכهـ شاטּ روے زمیטּ بیوفتنـכ...
 
 را ڪے פֿـواهـــכ شنیـכ؟
 
 میـכانے تورا פـرف هــاے مטּ هــم نمیتوانـכ آرام ڪنـכ...
 
 ڪمے بـפֿـواب...
 
 زمانے ڪهـ زیر آوار جاטּ כاـכی...
 
 و هــیچ مـωـلمانے صـכایت را نشنیـכ...
 
 آغوش פֿــכا را بهـ یاـכ כاشتهـ باش...
 
 برایش تعریف ڪن...
 
 که {هــواے ایטּ جا פֿـوب نیـωـت}...

س.

| یکشنبه 12 مرداد1393| 1:22|رهــــــــ ـــــــآ|وَقتي{ اِحسآسي} ندآري بهـ كَسي...

وَقتي دُوست دآشتَنآتَم پُر اَز {شَكهـ}...

وَقتي اَشكآتَم بي {دَغدَغه} اَس...

بِدُون آرآمِشِه...

بِدوُنِ {هِق هِقِ}...بِدوُن صِدآس...

اِمشَب ...

بَرآي{ نِگآهـِ }تُو خِيلي بي تآب شُدَم...

چِشمآنَم بي تُو سُويي نَدآرد...

{بِفَهم}

مَن بي تُو...

هَمآن {دُختَرَكِ} سآدهـِ ي بي تَجرُبِه اَم...

كِه بآ هَر نِگآهي اَز سويِ تو {دِلِش} ميلَرزَد...

دَرونِ اين شيشِه ي جآدُويي...

دُختَرَكي اَست...

كِه چِقَدر...

چِشمآنَش شَبيهِ {مَن} اَست...

{سآدهـ} بِگويَم...

مَن بي تُو به سآدِگي {ميميرَم}....

{ س.}

 

| شنبه 4 مرداد1393| 22:12|رهــــــــ ـــــــآ|هِش...

ساكت...

انگاري كسي به در ضربه ميزند...

كمي آرامتر...

در آن اتاق تاريك و سياه...

نكند باد است كه به در ميزند...

لنگان لنگان به سوي در مي دوم...

نه انگاري ...

كسي به من سر نميزند...

در اين غبار بي كسي...

قلب من است كه ميزند...

نكند نور اميدم آمده...

در باز شده اي واي...

مرگ است كه به در ضربه ميزند...!

س.

| یکشنبه 29 تیر1393| 13:31|رهــــــــ ـــــــآ|گِردو...

شِكَسـتَم...

دِل...

شِكَستـي...

دِل ...

شِكَسـتَم...

اَشك ريخـتَم!

لَبخَند...

زَدي...

چِشمآمو بَستَم...

تو رَفتي...

مَن مُردَم....

اَمآ بَرنَگَشتي...

س.

| شنبه 21 تیر1393| 21:23|رهــــــــ ـــــــآ|اينجـ ـــآ ايستگآهـِ دِلتَنگيهِ...

دِلتَنگِ هَركَسي هَستي بِنِويس...

حَتي شَُدهـِ بآ اِسمِ نآ آشِنآ...

 

| دوشنبه 16 تیر1393| 17:55|رهــــــــ ـــــــآ|چشمانم را بستم...

كمي هم بي خيالم...

يكمم بي حوصله...

اعصاب هم پول نـداشتم بخرم!

اما...

يه احساس دارم در حد بنز...

اشكي دارم اندازه ي يه دنيا!

قلبي دارم...

كه به هر بي سروپايي نميدمش!

نيگا!!!!

پس هي نگو من مثل بقيه نـيستم!

توام مثل بقيه!

چه اشكالي داره؟

س.

| جمعه 13 تیر1393| 12:4|رهــــــــ ـــــــآ|ميرسه روزي كِه مَن سفيد بِپوشَم

رِفيقآم سياهـ

روزيكِه هَمِه به خآنوآدم بِگَن:

"دُختَر ِخوبي بود...

غَمِ آخَرِتون بآشِه..."

| دوشنبه 9 تیر1393| 22:9|رهــــــــ ـــــــآ|