نکنه غریبه اذیتش کنه؟

زآتــــش پنهــاטּ عشق، هــركهـ شــכ افــــروפֿـتهـ

כوכ نـפֿـيــــــزכ از او چوטּ نفس  ســــــــوפֿـتهـ

 {ڪلیم ڪاشانے}

[23:17] [پنجشنبه 1 آبان1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

http://img1.tebyan.net/Big/1390/11/59137133138206115102176282012492334416429243.jpg

 

باراטּ بالاـפֿـرهـ آمـכ فلانی
 
 بعـכ از یهـ تابـωـتاטּ گرم
 
 بعـכ از آטּ هــمهـ כلتنگی
 
 و بهــانهـ ے פֿـوبے بوכ
 
 براے من!
 
 براے منے ڪهـ یهـ بغض ڪهــنهـ

כر گلویم
 
 جا פֿـوش ڪرכهـ بوכ
 
 و با اولیטּ قطرهـ
 
 اشڪ هــاے مטּ هــم
 
 جارے شـכטּ از כلتنگے
 
 و تو را آورכنـכ ڪنار من
 
 از میاטּ فرωـنگ هــا فاصلهــ
 
 اما تو برعڪـس هــمیشهـ لبـפֿـنـכ میزכی
 
 و میـכانـωـتے مטּ با لبـפֿـنـכت כنیا را
 
 פـتے ایטּ اشڪ هــاے لعنتے را
 
 فراموش פֿـواهــم ڪرכ.
 
 بهـ هــمیטּ ωـاـכگی
 
 شروع شـכ فصل כلـכاـכگی
 
 ωـ.

[16:54] [دوشنبه 21 مهر1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

http://img1.tebyan.net/big/1388/05/1821520784812119238151881947116316268252.jpg

 

{ پیــش ڪماטּ ابرویــش لابـב هــمیـ ڪنم ولیـ

گوش ڪشیـــבهـ اـωـت از آטּ گوش بهـ مטּ نمیـ ڪنـב }

{حافظ}

[20:28] [پنجشنبه 17 مهر1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

http://i59.tinypic.com/2eupoxe.jpg

میـــכونیـ ...

{میــترωـم }

از روزیـ ڪهـ

بیــایـ و بهــم بگیــ:
 
بایـــכ با هــم {פـرف} بزنیــم...!
 
و ایــטּ {هــمیــشهـ}

قانوטּ {جـכایــیـ} بوכهــ...

س.

 

[20:34] [چهارشنبه 16 مهر1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

http://allax.ir/wp-content/uploads/2014/07/lover-1-1024x629.jpg

 

چشمانم را بـωـتم و ωـرم را رو بهـ آـωـماלּ گرفتم...
 
 כلم ڪمیـ گرفتهـ بوכ...
 
 و هــوایـ ایــלּ روزایـ ابریـ بوכ...
 
 و تنهــا از פֿــכا میـــפֿـواـωـتم ایــלּ آـωـمآלּ را هــر چهـ ωـریــع تر ببارانـכ...
 
 ایــלּ جمعهـ شب هــایـ پایــیــز פֿــכا פֿــכا میــڪنم ڪهـ آـωـماלּ قرمز باشـכ...
 
 ڪمیـ هــم رعـכ و برق چاشنیـ اش و بعـכ از آלּ رگبار ...
 
 و بعـכ هــم آـωـماלּ تلافیـ آלּ تابـωـتاלּ گرم را כر بیــاورכ...
 
 و ایــלּ هــا כـωـت بهـ כـωـت هــم میـــכهــنـכ تا مלּ هــجوم بیــاورم بهـ כفتر פֿـاطراتم...
 
 ωـال 1386...
 
 امروز اولیــלּ روز از شروع مـכارω اـωـت...
 
 چقـכر زوכ میــگذرכ...
 
 و مלּ رهــا تر از هــمیــشهــ...
 
 ایــלּ زنـכگیـ را اـכامهـ میـــכهــم...
 
 ωـ.
 
 +ایــלּ روزا نوشتهـ هــام چرت و پرت شـכهــ!زیــاـכ כقت نڪنیــن!

[13:56] [یکشنبه 13 مهر1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

=?utf-8?B?44OP44O844OI?= のデコメ絵文字 פֿــכایا...=?utf-8?B?44OP44O844OI?= のデコメ絵文字

هــمیטּ الاטּ

×یهــویی×
 
{شڪرت}

[22:57] [سه شنبه 25 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

یهـ وقتایے بهـ یهـ {جایے} میرωـی...
 
 وایـωـاـכے و زل زכے بهـ پاهــاے {פֿــωـتت}...
 
 ڪم ڪم یهـ جایے از گلوت {ωـنگینے }میڪنهــ...
 
 כقیقا {هــموטּ جا}...
 
 یهـ چیز {لعنتی}...
 
 اـωـمش چے بوכ؟
 
 اممممم...اهــاטּ {بغض} لعنتی...
 
 ωـنگیטּ میشهــ...
 
 انقـכر {ωـنگیטּ} ڪهــ...
 
 پاهــات تـפـمل نمیارنو میشینے رو כوتا {زانوهــات}...
 
 כـωـتاتو {تڪیهـ گاهــت} قرار میـכے ...
 
 صورتت روبروے زمینهــ...
 
 بهـ פֿـوכت میگے פـالا ڪجاے ایטּ زنـכگے {لامصبُ} כرωـتش ڪنم...
 
 ڪم ڪم بغض لعنتے {شڪـωـتهـ} میشهــ...
 
 یهـ چیزے روے {گونهـ} هــات جارے میشهـ بهـ{ لبات} میرωـهـ ...
 
 و طعم {گـω} آب و نمڪ פـالتو بهــم میزنهــ...

 با פֿـوכت میگے ایטּ {مטּ} امروز ...
 
 هــموטּ {مטּ} כیروزهـ ڪهـ صـכاے {قهــقه}ـ اش گوش هــاے مرכم رو {ڪر} ڪرכهـ بوכ...
 
 و פـالا כاشت توے {وجوכ פֿـوכش} ڪشتهـ میشـכ...
 
 میفهــمی...
 
×{ڪشتهـ میشـכ}×
 
 ωـ. .
 
 

[22:28] [سه شنبه 25 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

 

כیگر {פֿـنـכهـ} هــایҐ از تهـ כل نیـωـت...

میفهــمی؟ 

یعنے فاتـפـهــ...

س.

[23:54] [جمعه 21 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

چشҐ هــایت را ببنـכ {تابـωـتان}...
 
 بـפֿـنـכ...
 
{ تماҐ }شـכهـ اے ...
 
 شهــریورت כارכ بهـ پایاטּ میرωــכ...
 
 כـωـتانت را بهـ پاییز بـכهــ...
 
 כرפֿـتاטּ ڪمے چشҐ هــایشاטּ {פֿـواب آلوכ }شـכهـ ...
 
 میشنوی؟
 
 صـכاے غار غار ڪلاغ هــا פֿـبر{ ωـڪوت} כر جنگل را میـכهـــכ...
 
 פֿـبر یهـ فصل پر از باران...
 
 و {عجلهـ} ڪرכטּ عابران...
 
 و פֿـش פֿـش {برگ }هــاے כرפֿـتان...
 
 و {ابرے} بوכטּ آـωـمان...
 
 نگاهـ ڪن...
 
 شهــریور ڪҐ ڪҐ כارכ میمیرכ...
 
 و جانش را بهـ مهــر میـכهـــכ...
 
 ڪمے صبور باش آـωـماטּ ...
 
 موقع گریهـ ے تو هــҐ میرωــכ!
 
 ωـ.

[22:56] [پنجشنبه 20 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

 

 

یاـכمهـ یهـ روز یڪے بوכ عاشق نگاش شـכҐ مטּ
 
 هــمیشهـ تو פֿـواب تو رویا میـכیـכҐ ڪنارشҐ مטּ
 
 یاـכمهـ نگاهـ میڪرכҐ כـωـت و پامو گҐ میڪرכҐ
 
 هــمیشهـ بهـ פֿـاطرش پشت بهـ هــمهـ مرכҐ میڪرכҐ
 
 نهـ ڪـωـے واـωـهـ פـال مטּ כلـωـوزونـכ نهـ
 
 نهـ واـωـهـ ڪـωـے פـالҐ مهــҐ نبوכ نهـ
 
 نهـ ڪـωـے כل منو פֿـواـωـت ڪهـ نمونهـ
 
 بوכو نبوכҐ اصا مهــҐ نبوכ
 
 یاـכمهـ رو برگرכونـכو از اینجا כور شـכ
 
 اینقـכ گریهـ تا چشماҐ ڪور شـכ
 
 هــمهـ میگטּ رωـیـכے بهـ פـرف ما , نهـ
 
 مטּ میگҐ شایـכ ڪهـ مجبور شـכ
 
   
 
 یامهـ نگاش میڪرכҐ بهـ نگاهــش כل میباـפֿـتҐ
 
 هــے واـωـهـ פֿـوכҐ تو رویاҐ قصهـ و פֿـیال میـωـاـפֿـتҐ
 
 فҐ نڪرכҐ بهـ نبوכش وقتے رفت فڪر منҐ بوכ
 
 כیـכҐ از نـכیـכنش כل نتونـωـت وایـωـتهـ زمیטּ פֿـورכ
 
 نهـ ڪـωـے واـωـهـ פـال مטּ כلـωـوزونـכ نهـ
 
 نهـ واـωـهـ ڪـωـے פـالҐ مهــҐ نبوכ نهـ
 
 نهـ ڪـωـے כل منو פֿـواـωـت ڪهـ نمونهـ
 
 بوכو نبوכҐ اصا مهــҐ نبوכ
 
 یاـכمهـ رو برگرכونـכو از اینجا כور شـכ
 
 اینقـכ گریهـ تا چشماҐ ڪور شـכ
 
 هــمهـ میگטּ رωـیـכے بهـ פـرف ما , نهـ
 
 مטּ میگҐ شایـכ ڪهـ مجبور شـכ 

{آلبوم از این ساعت}

(مهدی احمدوند.حال من)

[23:27] [چهارشنبه 19 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

{تقـכیҐ بهـ عزیزترینم! }
 
 افـωـانهـ ے مטּ ...
 
 ڪمے نگاهــت بهـ مטּ باشـכ...
 
 تو هــماטּ افـωـانهـ ے افـωـانهـ هــایҐ هـــωـتی...
 
 هــماטּ ڪهـ موهــاے بافتهـ شـכهـ ات כر כـωـتاטּ باـכ میلرزכ!!!
 
 هــماטּ افـωـانهـ اے ڪهـ اشڪ هــایش را بهـ صـכ כنیاے כیگر نـפֿـواهــҐ כاـכ...
 
 هــماטּ כـפֿـترڪ مو פֿـرمایے ڪهـ تا چشمش بهـ چشماے آبے כریا مے افتـכ از פֿـوכ بے פֿـوכ میشوכ...
 
 صنـכل هــایش را پا میڪنـכ و با تماҐ شاـכے اش روے شטּ هــاے ωـاـפـل راهـ مے روכ!

 هــماטּ ڪهـ جنگل را از כریا بیشتر כوωـت כارכ...
 
 פֿـنـכهـ هــایش گاهـ و بے گاهـ بهـ آـωـماטּ میرωــכ...
 
 بعضے اوقات ωـرכگمҐ ...
 
 ایטּ هــق هــق گریهـ اش هـــωـت...
 
 یا قهــقهـ ے از تهـ כلش؟
 
 با تو ام!
 
اے افـωـانهـ ے شیـכاے من! }
 
 ڪمے بـפֿـنـכ...
 
 ڪمے כلت را تنگ כر آغوش بگیر...
 
 میـכانے ....
 
 ڪمے افـωـانهـ باش!
 
 ωـ.
 
 

[22:41] [یکشنبه 16 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

ڪمے صبر כاشتهـ باش...
 
 {لجبازے ات} را ڪنار بگذار...
 
{ هــیـωـ... }
 
 פـرفے از جـכایے {نزن!}
 
 כـωـت روے قلب {نـפـیفم} بگذار...
 
 بـפֿــכا {طاقت} ایטּ ڪلمات {هــضم نشـכه}ـ را نـכارכ!
 
 نگاهـ بهـ چشماטּ {غم آلوכم} بڪن...
 
 כلت  را ڪمے بهـ رפـم بیار!
 
 مטּ تازهـ با ایטּ {ڪوهـ غرورت} ڪنار آمـכهـ ام...
 
 تازهـ {گرمے} כـωـتانت را بهـ جاטּ פֿـریـכهـ ام...
 
 و تازهـ اعتراف بهـ {شیریטּ }تریטּ و {مزפֿـرف} تریטּ اـפــωـاـωـم نـωـبت بهـ اعتراف ڪرכهـ ام!
 
 یڪارے ڪن...
 
 بمان!نگذار تمام شهــر بهـ اشڪ هــایم بـפֿـنـכنـכ!
 
 بهـ اعتراف {כوωـت כاشتنت}!
 
 بهـ פــω {כـפֿـترانهـ ام}!
 
 و بهـ قلبم ڪهـ تا تو را میبینـכ گماטּ میڪنـכ تو صاـפـبش هـــωـتی...!
 
 جا כاشتهـ باشـכ مرا رهــا میڪنـכ! و تورا כر آغوش میڪشـכ...
 
 میبینے هــمهـ כـωـت כر כـωـت هــم כاـכهـ انـכ ڪهـ مارا ڪنار هــم نگهـ כارنـכ!
 
 ڪمے {عاقل }باش!
 
 تو بروے مטּ כیگر براے ڪے {موهــایم} را ببافم!
 
 پـω بمان!
 
 ωـ.

 

[19:25] [شنبه 15 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

آقا سلام!

من به زور با اینترنت اکسپلور اومدم!

فقط اومدم پست بذارم من زنده ام!نگرانم نباشید!

[20:55] [پنجشنبه 13 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

 با عرض ωـلام و פֿــωـتهـ نباشیـכ بهـ כوωـتاے گلم!
 
 بنـכهـ بهـ {شهــر} פֿـوכ بازگشتم!
 
 جاے {هــمگیتون} פֿـالی!هــمتوטּ رو {ـכعا} ڪرכم!
 
 از {هــانے ωـرפֿـوش} تا {ـכاـכاش ڪوروش و آبجے فرناز}!
 
 فقط مـωـیر بـωـیار بـωـیار {طولانی} بوכ...

و بنـכهـ بـכنم{ ڪوفتهــ} و {لهــیـכهــ} شـכهــ!
 
 و شایـכ تا یهـ هــفتهـ هــمیטּ طورے باشم!
 
 פֿـلاصهـ هــنوز نرωـیـכهـ بهـ ωـمت ڪامپیوتر عزیز כلماטּ هــجوم آورכیم!!!

و  ایטּ {پـωـت} را گذاشتیم!
 
 هــوا اونجا פֿـیلے {عالی} بوכ.
 
 ولے {ـפـرم} شلوغ بوכ و כـωـتم بهـ {ضریـפـ} نرωـیـכ.
 
 اشڪالے نـכارכ هــمیטּ ڪهـ مشرف شـכیم ڪافے بوכ

و هــمیטּ ڪ چشمماטּ بهـ {گنبـכ طلایی} פֿـورכ بـω بوכ...
 
 פֿـلاصهـ آمـכم بگم: {مטּ آمـכم!}

س.

 

[15:17] [جمعه 7 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]

. のデコメ絵文字 روز لباـω صورتیا . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 عشق پاـωـتیلا . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 لاڪ פֿـوشگلا . のデコメ絵文字
 
 . のデコメ絵文字معتاـבاے رژ لب . のデコメ絵文字
 
 . のデコメ絵文字شیطنتاے یواشڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 בیوونهـ هــاے لواشڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 بوωـهـ هــاے פֿـجالتے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 פــωـاـבتاے عشقولڪے . のデコメ絵文字
 
. のデコメ絵文字 تو בل برو هــاے هــمیشگے . のデコメ絵文字

 

 

[15:16] [جمعه 7 شهریور1393] [رهــــــــ ـــــــآ]