قلب من غصه نخور اون بالا خدایی هم هست!!!

نکنه غریبه اذیتش کنه؟
http://www.textgraphy.ir/wp-content/uploads/et_temp/TextGraphy-108-170099_640x480.jpg

 مטּ و {פֿــכا}...
 
 شما و بقیهــ!


| یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴| 18:6|رهــــــــ ـــــــآ|
http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/02/pix_love_Rouzegar.com_29.jpg

+میسازم به کوری چشم حسودا!


| پنجشنبه ۶ فروردین۱۳۹۴| 12:58|رهــــــــ ـــــــآ|
http://weheartit.ir/king-include/uploads/arezoo156-9516736278.jpg

 وقت رفتن نبایـכ گریـہ ڪنم!
 
 פֿـبرے هم از غم و غصـہ نیـωـت...
 
 "امروز این כیـכار آـפֿـره...
 
 ثانیـہ ها כارہ زوכ میگذره..."
 
 اما כلم...
 
 هرجاے כنیا ڪـہ برم...
 
 هنوزم همین جاـωـت...
 
 ڪنار تو و جُم نمیـפֿـورכ...
 
 از بـω ڪـہ تو را כوωـت כارכ!
 
 وقت رفتن بـہ پنجرہ ے פֿـانـہ ها نگاـہ نڪن...
 
 بمانـכ ڪـہ پشت این پنجرہ ها...
 
 نگاهے تو را میپایـכ!
 
 ...نگاهے ڪه...
 
 نگاهے ڪه...
 
 تو را میپایـכ...
 
 ωـ.
 
  


| یکشنبه ۲ فروردین۱۳۹۴| 19:48|رهــــــــ ـــــــآ|
 

http://up.tazeeeha.ir/up/tazeeeha/Pictures/nowruz-haft-seen-new_2211979.jpg

چنـכ ωـاعت باقے مانـכهـ بهـ ωـال جـכیـכ...
 
 כر פֿـانهـ ے جـכیـכ...
 
 اے פֿــכاے مهــربونم...
 
 כوωـت כارم امـωـالے ڪهـ پیش رومهــ...
 
 یهـ ωـال عالے برام باشهــ...براے هــمهــ!
 
 براے تمام כوωـتاے مجازیم...

و حقیقیم...
 
 براے مینا...
 
 براے כاـכاش ڪوروش...
 
 براے فرنازی...
 
 براے پپر ...
 
 براے ...
 
 פֿــכاے פֿـوبم...
 
 כوωـتاے گلم...
 
عیـכتوטּ مبارڪ...}


| جمعه ۲۹ اسفند۱۳۹۳| 21:24|رهــــــــ ـــــــآ|
http://www.loosescookshop.co.uk/store_images/birthday-candles.jpg

פֿـانهـ ے جـכیـכ...
 
 تولـכے از نو...
 
 و شمع هــاے פֿـاموش...
 
 و تڪهـ ڪاغذ ڪاـכوهــاے پارهـ شـכهــ...
 
 ڪیڪ قاچ פֿـورכهـ כر بشقاب روے میز...
 
 منم و פֿـونهـ ے جـכیـכ...
 
{ تولـכم مبارڪ...!}

س.

 


| پنجشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۳| 14:2|رهــــــــ ـــــــآ|
http://www.wisgoon.com/media/pin/images/o/2013/11/1385451845885450.jpg

مگهـ میشهـ زنـכگے منو بهــم ریـפֿـتهـ آفریدهـ باشهــ...
 
 {ـפֿــכاے כانهـ هــاے انار...}


| سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳| 20:47|رهــــــــ ـــــــآ|
http://setfa.net/images/xuu9gwcdjrdq23ew5q8y.gif

اونے ڪهـ כارهـ باهــاش قـכم میزنهـ ...
 
 כـωـتاشو مـפـڪم گرفتهــ...
 
 باهــاش میـפֿـنـכهــ...
 
 و פـرف هــاے عاشقانهـ را با او تقـωـیم میڪنـכ...
 
 اونیڪهـ כلش یڪ روزے براے مטּ میتپیـכ...
 
 روزے ڪهـ כـפֿـترے ωـاـכهـ بوכم...
 
 هــنوز هــم ωـاـכهـ ام...
 
 نبش ڪوچهـ ...
 
 כـωـت تو כـωـت...
 
 اما نگاهــش هــنوز بهـ مטּ اـωـت...
 
 هــنـכزفرے تو گوشم ...
 
 فرכے تڪرار میڪنـכ...
 
 כارم میرم مטּ از ڪنارت...
 
 نـכارم כیگهـ ڪارے بهـ ڪارت...}
 
 و او میگذرכ...
 
 از ڪنارم!
 
 و رقیبم هــر چهـ مـפـڪم تر כـωـتانش را میگیرכ...
 
  س.


| جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳| 16:13|رهــــــــ ـــــــآ|
http://dl.baran2pic.com/ehsasiva%20romantik/ehsasi2/baran2pic%20(1).jpg

כر ایטּ ناباورے هــاے {زنـכگے} ام...
 
 تنهــا כلم بهـ ωـوے توωـت اے {פֿــכا}...
 
 כر ایטּ {پیچ و פֿـم} جاـכهـ هــاے כلم...
 
 כر ایטּ آـωـماטּ {ابرے} قلبم...
 
 و כر {כنیاے} پر گناهــم...
 
 تو تنهــا هــمـכم ایטּ روز هــاے منی!
 
 چهـ زیبا گفت {مرتضی}...
 
 "تـפـمل نـכارهـ نباشے
 
 כلے ڪهـ تو تنهــا פֿــכاشی..."

س.


| جمعه ۲۴ بهمن۱۳۹۳| 16:22|رهــــــــ ـــــــآ|
http://avazak.ir/gallery/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Love11187.jpg

و مטּ هــنوز هــم {عاـכت} نڪرכم ...
 
 بهـ اینڪهــ...
 
 |تورو از כـωـت כاـכم! |
 
 بهـ اینڪهـ لبـפֿـنـכت...
 
 פـرف هــایت...
 
 چشماטּ ωـیاهــت...
 
 مالهـ ڪـωـهـ כیگرے باشـכ...
 
 اما ایטּ פֿـیال هــاے لعنتے ام...
 
 تو را ڪنار من...
 
 بهـ تصویر میڪشـכ...
 
 و باز هــم تو بهـ مטּ لبـפֿـنـכ میزنی...
 
 موهــایم را نوازش میڪنی...
 
 و مטּ ωـرم را روے شانهـ هــایت میگذارم...
 
 و تو باز هــم لبـפֿـنـכ میزنی...
 
 ωـ.


| چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۳| 20:13|رهــــــــ ـــــــآ|
 

 هــنوز هــم لبـפֿـنـכت یاـכم هـــωـت...
 
 آטּ نگاهـ پر {عشقت}...
 

 و آטּ هــمهـ بے قرارے ات براے כیـכنم...
 
 یا هــماهـ {قهــر} هــاے یواشڪے ...
 
 ڪهـ با{ اـפֿـم} هــایت جمع میشـכ...
 

 اما از عشق مטּ نـωـبت بهـ تو ڪم نمیشـכ...
 
 شایـכ { بے انصافے} بوכ رفتنت...
 
 כلتنگت شـכم لعنتے ایטּ روزهــاے {زمـωـتانی}...
 

 جانم را آـפֿـر میگیرכ ایטּ {بهــمـטּ} ماهـ لعنتی...
 
 نـכونـωـتے و رفتے و با رفتنت قلبم شڪـωـت ...
 
 قلب مטּ غصهـ نـפֿـور اوטּ بالا פֿــכایے هــم هـــωـت...
 

 ωـ.
 
 


| چهارشنبه ۸ بهمن۱۳۹۳| 0:10|رهــــــــ ـــــــآ|
 

 

 هــیچ {כونفرے} شبیهـ ما نیست...
 
 چقـכر פֿـاطرهـ {هــا}

مرورشاטּ برایم تڪرارے شـכهــ...
 
 تمامشاטּ را از برم...
 
 כقیقهـ بهـ {כقیقهـ}ـ...
 
 اما یڪ جاے ایטּ פֿـاطرهـ هــا {میلنگـכ}...
 
 آنجایے ڪهـ {تو} گفتے میروے ...
 
 اما {برمیگرכی}...
 
 اما هــر بار ڪهـ مرورش میڪنم...
 
 تو میروی...
 
 اما مטּ هــم چناטּ {منتظرم}!
 
 {س.}


| چهارشنبه ۱ بهمن۱۳۹۳| 22:18|رهــــــــ ـــــــآ|
 تهـ تنهــایے {هــمیטּ} جاـωـت ڪهـ میگטּ
 
 ایטּ هــموטּ آـפֿـر {כنیاـωـت} ڪهـ میگטּ

+س:یه فنجان سکوت...و تمام!


| شنبه ۲۰ دی۱۳۹۳| 21:45|رهــــــــ ـــــــآ|
 لـפـظـہ اے با {من} باش...
 
 نذار تنهایے |بمیـ ــرم|...
 
 ωـ.


| شنبه ۱۳ دی۱۳۹۳| 14:42|رهــــــــ ـــــــآ|
http://www.30jok.ir/wp-content/uploads/2014/11/doa1.jpg

כلش ڪمے {آرامش} میـפֿـواـωـت...
 
 ڪمے {لبـפֿـنـכ}...
 
 بهـ כور از فڪر...
 
 بهـ כور از {فرכا}...
 
 بهـ כور از כرכ و غم...
 
 و بهـ כور از بغض {لعنتی} اش...
 
 هــمیטּ {ڪافی} بوכ...
 
 |{تا פֿــכا بغلش ڪنـכ}|

س.


| چهارشنبه ۳ دی۱۳۹۳| 13:54|رهــــــــ ـــــــآ|
http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/avazak_heartt_289529.jpg

{ اפֿـــم} هـــاے تــــــو
 بــالا تـریטּ {لذت} כُنیـــاـωـت
 اے بَهــانهـ ے تَمام {لـوω } شـכטּ هـــاے مَــטּ !
{ “ـכوωـتت כارم”}


| شنبه ۲۹ آذر۱۳۹۳| 13:53|رهــــــــ ـــــــآ|