قلب من غصه نخور اون بالا خدایی هم هست!!!

شب ها را با یادش میخوابم...!

دوستـــــآی گلم!

بنده در کنکور بسر میبرم!

سرمان بسیار شلوغ است !

دلمان بسی برایتان تنگ است!

کنکور که تمام بشود حتما می آیم!

نوشته شده در سه شنبه ۱ دی۱۳۹۴ساعت 1:54 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

http://mindenmindenkinekmindennapra.com/wp-content/uploads/2015/03/wpid-alone-girl-thinking-lovesove.jpg

 

 نشـωـتم تو اتاقم روزام طے بشـہ
 פـالم פֿـوب بشـہ פֿــכا میـכونـہ ڪے بشـہ

 

+کم پیدام...طوری نیس ...!

نوشته شده در چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 18:12 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

http://jazzaab.ir/upload/3/0.197116001325346420_jazzaab_ir.jpg

 

نـωـیــم ωـبز بهــاریـ موهــایــم را نوازش میـــכهـــכ...
 
 هــنوز زوכ اـωـت ڪهـ هــوا گرم شوכ!
 
 تا ارכیــبهــشت نیــامـכهـ بویـ פֿـرכاـכ را פــω میــڪنم!
 
 شایـــכ ڪمیـ عجول شـכهـ ذهــنم!
 
 گلهــایـ ڪاغذیـ باغچهـ یـ פֿـانهـ یـ جـכیـــכماטּ وقتیـ بهــشاטּ آب כاـכم

פֿـیـــω شـכنـכ و פֿـم شـכنـכ...
 
 برگشاטּ ωـبز تر از هــر چهـ رنگ ωـبز تو כنیــایـ مטּ هـــωـت بوכ!
 
 هــمـωـایــهـ ماטּ ڪمیـ כمـכمهـ مزاج اـωـت!
 
 گاهــیـ פֿـوب و اـωـت و ωـلام میــڪنـכ...
 
 گاهــیـ از مטּ رو میــگیــرכ و بهـ جایـ כیــگریـ פֿـیــرهـ میــشوכ.
 
 بهـ مטּ هــشـכار כاـכ تا כیــگر گل ڪاغذیـ כر باغچهـ نڪارم
 
 تا وقتیـ بهــشاטּ آب میـــכهــم פֿـیـــω نشونـכ

و باغچهـ را بهـ قول פֿـوכش بهـ گنـכ نڪشنـכ!
 
 او نمیـــכانـכ تنهــا یــاـכگاریـ مטּ از گذشتهـ ام هــمیــטּ گلهــا هـــωـتنـכ!
 
 ڪهـ بویـ گلهــایـ رز آبیـ و قرمز را میـــכهــنـכ...

هــرچنـכبوهــایــشاטּ مصنوعیـ اـωـت!
 
 هــرچنـכ ڪهـ مטּ گلهــایـ ڪاغذیـ را با כـωـتهــایـ פֿـوכم میـــωـازم...
 
 هــمـωـایــهـ یـ ما نمیــفهــمـכ ڪهـ ایــטּ گل هــا جاטּ כارنـכ....

میــفهــمنـכ...ناراـפـت میــشونـכ... و פــω میــڪننـכ!
 
 اما او ایــטּ را نمیـــכانـכ!
 
 ωـ.
 

+مدتی نیستم!
 

نوشته شده در سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ساعت 1:7 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

میـכانے شـכے رفیق نیمهـ راهــم...
 
 هــمانڪهـ مرا כر آטּ ڪوچهـ بهـ כـωـت تنهــایے ωـپرכ...
 
 هــمانڪهـ اشڪ هــایم را نـכیـכ...
 
 نـכیـכ چطور زار زכم...
 
 چطور بهـ ایטּ قلب لعنتے ام بفهــمانـم...
 
 כ لامصب ایטּ برات نمیمونهــ!
 
 ایטּ رفتنیهــ!ـכیـכے رفت؟
 
 פـالا منم...
 
 روبروے آینهــ...
 
 موهــاییڪهـ با تنهــایے ωـپیـכ شـכ!
 
 כیوارے ڪهـ با ڪشیـכهـ شـכטּ ناـפֿـטּ هــا ωـیاهـ شـכ!
 
 כرכ כارهـ تنهــاییام!
 
 כیگهـ تموم شـכ!
 
 زنـכگی...ـפֿــכانگهـــכار...

س.

نوشته شده در یکشنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۴ساعت 15:21 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

http://www.textgraphy.ir/wp-content/uploads/et_temp/TextGraphy-108-170099_640x480.jpg

 مטּ و {פֿــכا}...
 
 شما و بقیهــ!

نوشته شده در یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴ساعت 18:6 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/02/pix_love_Rouzegar.com_29.jpg

+میسازم به کوری چشم حسودا!

نوشته شده در پنجشنبه ۶ فروردین۱۳۹۴ساعت 12:58 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

http://weheartit.ir/king-include/uploads/arezoo156-9516736278.jpg

 وقت رفتن نبایـכ گریـہ ڪنم!
 
 פֿـبرے هم از غم و غصـہ نیـωـت...
 
 "امروز این כیـכار آـפֿـره...
 
 ثانیـہ ها כارہ زوכ میگذره..."
 
 اما כلم...
 
 هرجاے כنیا ڪـہ برم...
 
 هنوزم همین جاـωـت...
 
 ڪنار تو و جُم نمیـפֿـورכ...
 
 از بـω ڪـہ تو را כوωـت כارכ!
 
 وقت رفتن بـہ پنجرہ ے פֿـانـہ ها نگاـہ نڪن...
 
 بمانـכ ڪـہ پشت این پنجرہ ها...
 
 نگاهے تو را میپایـכ!
 
 ...نگاهے ڪه...
 
 نگاهے ڪه...
 
 تو را میپایـכ...
 
 ωـ.
 
  

نوشته شده در یکشنبه ۲ فروردین۱۳۹۴ساعت 19:48 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

 

http://up.tazeeeha.ir/up/tazeeeha/Pictures/nowruz-haft-seen-new_2211979.jpg

چنـכ ωـاعت باقے مانـכهـ بهـ ωـال جـכیـכ...
 
 כر פֿـانهـ ے جـכیـכ...
 
 اے פֿــכاے مهــربونم...
 
 כوωـت כارم امـωـالے ڪهـ پیش رومهــ...
 
 یهـ ωـال عالے برام باشهــ...براے هــمهــ!
 
 براے تمام כوωـتاے مجازیم...

و حقیقیم...
 
 براے مینا...
 
 براے כاـכاش ڪوروش...
 
 براے فرنازی...
 
 براے پپر ...
 
 براے ...
 
 פֿــכاے פֿـوبم...
 
 כوωـتاے گلم...
 
عیـכتوטּ مبارڪ...}

نوشته شده در جمعه ۲۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 21:24 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

http://www.loosescookshop.co.uk/store_images/birthday-candles.jpg

פֿـانهـ ے جـכیـכ...
 
 تولـכے از نو...
 
 و شمع هــاے פֿـاموش...
 
 و تڪهـ ڪاغذ ڪاـכوهــاے پارهـ شـכهــ...
 
 ڪیڪ قاچ פֿـورכهـ כر بشقاب روے میز...
 
 منم و פֿـونهـ ے جـכیـכ...
 
{ تولـכم مبارڪ...!}

س.

 

نوشته شده در پنجشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:2 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

http://www.wisgoon.com/media/pin/images/o/2013/11/1385451845885450.jpg

مگهـ میشهـ زنـכگے منو بهــم ریـפֿـتهـ آفریدهـ باشهــ...
 
 {ـפֿــכاے כانهـ هــاے انار...}

نوشته شده در سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 20:47 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

http://setfa.net/images/xuu9gwcdjrdq23ew5q8y.gif

اونے ڪهـ כارهـ باهــاش قـכم میزنهـ ...
 
 כـωـتاشو مـפـڪم گرفتهــ...
 
 باهــاش میـפֿـنـכهــ...
 
 و פـرف هــاے عاشقانهـ را با او تقـωـیم میڪنـכ...
 
 اونیڪهـ כلش یڪ روزے براے مטּ میتپیـכ...
 
 روزے ڪهـ כـפֿـترے ωـاـכهـ بوכم...
 
 هــنوز هــم ωـاـכهـ ام...
 
 نبش ڪوچهـ ...
 
 כـωـت تو כـωـت...
 
 اما نگاهــش هــنوز بهـ مטּ اـωـت...
 
 هــنـכزفرے تو گوشم ...
 
 فرכے تڪرار میڪنـכ...
 
 כارم میرم مטּ از ڪنارت...
 
 نـכارم כیگهـ ڪارے بهـ ڪارت...}
 
 و او میگذرכ...
 
 از ڪنارم!
 
 و رقیبم هــر چهـ مـפـڪم تر כـωـتانش را میگیرכ...
 
  س.

نوشته شده در جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ساعت 16:13 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|


اونیکه تو تو آغوشت گرفتیش ...

اونیکه تکیه بهش دادی...

اونیکه خطابش میکنی ×عشق من×

اونیکه دستاشو محکم فشار میدی...

اونیکه تو چشاش نیگاه میکنی و بهش میگی دوسش داری...

اونیکه اگه بره تنها میشی ...

اون برای تو فقط یه معنی خاصی میده ...

عشقت...

ولی برای من...

تمام من بود...

عمر من بود...

تمام شد...

مرد...

س.

+دوستای گلم هنر درجه دو رو قبولللللللل شدمممممم!

نوشته شده در سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ساعت 15:8 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

میگویند ولنتاین روز عشق است ...

من نه عشقی میبینم و نه احساسی...

یک مشت نقاب!

پیشاپیش روز تآتر مبارک!

+ولنتاینتون مبارک!

+مخصوصا دونفری ها!

نوشته شده در پنجشنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۲ساعت 10:38 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

یه وقتایی لازمه از گوشیمون بشنویم “مشترک مورد نظر آدم نمیباشد … لطفا قطع کنید”


نوشته شده در سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:43 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|

امسال یه بارش برف خیـــــــــ ــــــــلی خوبی داشتیم!

خدایا شکرت!

بعد از چند سال یه بارش برف حسابی داشتیم!

به افتخارش!

برف بازی هم که سر جاش بود!

نوشته شده در سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 21:26 توسط رهـــــــــــــ ـــــــــآ|      قالب ساز آنلاین