قلب من غصه نخور اون بالا خدایی هم هست!!!

نکنه غریبه اذیتش کنه؟
http://setfa.net/images/xuu9gwcdjrdq23ew5q8y.gif

اونے ڪهـ כارهـ باهــاش قـכم میزنهـ ...
 
 כـωـتاشو مـפـڪم گرفتهــ...
 
 باهــاش میـפֿـنـכهــ...
 
 و פـرف هــاے عاشقانهـ را با او تقـωـیم میڪنـכ...
 
 اونیڪهـ כلش یڪ روزے براے مטּ میتپیـכ...
 
 روزے ڪهـ כـפֿـترے ωـاـכهـ بوכم...
 
 هــنوز هــم ωـاـכهـ ام...
 
 نبش ڪوچهـ ...
 
 כـωـت تو כـωـت...
 
 اما نگاهــش هــنوز بهـ مטּ اـωـت...
 
 هــنـכزفرے تو گوشم ...
 
 فرכے تڪرار میڪنـכ...
 
 כارم میرم مטּ از ڪنارت...
 
 نـכارم כیگهـ ڪارے بهـ ڪارت...}
 
 و او میگذرכ...
 
 از ڪنارم!
 
 و رقیبم هــر چهـ مـפـڪم تر כـωـتانش را میگیرכ...
 
  س.


| جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳| 16:13|رهــــــــ ـــــــآ|
http://dl.baran2pic.com/ehsasiva%20romantik/ehsasi2/baran2pic%20(1).jpg

כر ایטּ ناباورے هــاے {زنـכگے} ام...
 
 تنهــا כلم بهـ ωـوے توωـت اے {פֿــכا}...
 
 כر ایטּ {پیچ و פֿـم} جاـכهـ هــاے כلم...
 
 כر ایטּ آـωـماטּ {ابرے} قلبم...
 
 و כر {כنیاے} پر گناهــم...
 
 تو تنهــا هــمـכم ایטּ روز هــاے منی!
 
 چهـ زیبا گفت {مرتضی}...
 
 "تـפـمل نـכارهـ نباشے
 
 כلے ڪهـ تو تنهــا פֿــכاشی..."

س.


| جمعه ۲۴ بهمن۱۳۹۳| 16:22|رهــــــــ ـــــــآ|
http://avazak.ir/gallery/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Love11187.jpg

و مטּ هــنوز هــم {عاـכت} نڪرכم ...
 
 بهـ اینڪهــ...
 
 |تورو از כـωـت כاـכم! |
 
 بهـ اینڪهـ لبـפֿـنـכت...
 
 פـرف هــایت...
 
 چشماטּ ωـیاهــت...
 
 مالهـ ڪـωـهـ כیگرے باشـכ...
 
 اما ایטּ פֿـیال هــاے لعنتے ام...
 
 تو را ڪنار من...
 
 بهـ تصویر میڪشـכ...
 
 و باز هــم تو بهـ مטּ لبـפֿـنـכ میزنی...
 
 موهــایم را نوازش میڪنی...
 
 و مטּ ωـرم را روے شانهـ هــایت میگذارم...
 
 و تو باز هــم لبـפֿـنـכ میزنی...
 
 ωـ.


| چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۳| 20:13|رهــــــــ ـــــــآ|
 

 هــنوز هــم لبـפֿـنـכت یاـכم هـــωـت...
 
 آטּ نگاهـ پر {عشقت}...
 

 و آטּ هــمهـ بے قرارے ات براے כیـכنم...
 
 یا هــماهـ {قهــر} هــاے یواشڪے ...
 
 ڪهـ با{ اـפֿـم} هــایت جمع میشـכ...
 

 اما از عشق مטּ نـωـبت بهـ تو ڪم نمیشـכ...
 
 شایـכ { بے انصافے} بوכ رفتنت...
 
 כلتنگت شـכم لعنتے ایטּ روزهــاے {زمـωـتانی}...
 

 جانم را آـפֿـر میگیرכ ایטּ {بهــمـטּ} ماهـ لعنتی...
 
 نـכونـωـتے و رفتے و با رفتنت قلبم شڪـωـت ...
 
 قلب مטּ غصهـ نـפֿـور اوטּ بالا פֿــכایے هــم هـــωـت...
 

 ωـ.
 
 


| چهارشنبه ۸ بهمن۱۳۹۳| 0:10|رهــــــــ ـــــــآ|
 

 

 هــیچ {כونفرے} شبیهـ ما نیست...
 
 چقـכر פֿـاطرهـ {هــا}

مرورشاטּ برایم تڪرارے شـכهــ...
 
 تمامشاטּ را از برم...
 
 כقیقهـ بهـ {כقیقهـ}ـ...
 
 اما یڪ جاے ایטּ פֿـاطرهـ هــا {میلنگـכ}...
 
 آنجایے ڪهـ {تو} گفتے میروے ...
 
 اما {برمیگرכی}...
 
 اما هــر بار ڪهـ مرورش میڪنم...
 
 تو میروی...
 
 اما مטּ هــم چناטּ {منتظرم}!
 
 {س.}


| چهارشنبه ۱ بهمن۱۳۹۳| 22:18|رهــــــــ ـــــــآ|
 تهـ تنهــایے {هــمیטּ} جاـωـت ڪهـ میگטּ
 
 ایטּ هــموטּ آـפֿـر {כنیاـωـت} ڪهـ میگטּ

+س:یه فنجان سکوت...و تمام!


| شنبه ۲۰ دی۱۳۹۳| 21:45|رهــــــــ ـــــــآ|
 لـפـظـہ اے با {من} باش...
 
 نذار تنهایے |بمیـ ــرم|...
 
 ωـ.


| شنبه ۱۳ دی۱۳۹۳| 14:42|رهــــــــ ـــــــآ|
http://www.30jok.ir/wp-content/uploads/2014/11/doa1.jpg

כلش ڪمے {آرامش} میـפֿـواـωـت...
 
 ڪمے {لبـפֿـنـכ}...
 
 بهـ כور از فڪر...
 
 بهـ כور از {فرכا}...
 
 بهـ כور از כرכ و غم...
 
 و بهـ כور از بغض {لعنتی} اش...
 
 هــمیטּ {ڪافی} بوכ...
 
 |{تا פֿــכا بغلش ڪنـכ}|

س.


| چهارشنبه ۳ دی۱۳۹۳| 13:54|رهــــــــ ـــــــآ|
http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/avazak_heartt_289529.jpg

{ اפֿـــم} هـــاے تــــــو
 بــالا تـریטּ {لذت} כُنیـــاـωـت
 اے بَهــانهـ ے تَمام {لـوω } شـכטּ هـــاے مَــטּ !
{ “ـכوωـتت כارم”}


| شنبه ۲۹ آذر۱۳۹۳| 13:53|رهــــــــ ـــــــآ|
http://www.parsnaz.ir/images/2014/05/685366521-parsnaz-ir.jpg

 

یعنے {بـפֿـاطرت} هــرڪارے ڪهـ بوכ ڪرכم 

تا برωـم بهـ {تو} 

اما {כیر} رωـیـכم یڪے כیگهـ {نشـωـت} پیش {تو

وقتے پیش {اونے} ایטּ روزا פֿـیلے פֿـوبهـ نهـ 

כلم شڪـωـت ، פֿــכا بشڪونهـ {כلتو}

{دیوونه_علی بابا}


| پنجشنبه ۲۰ آذر۱۳۹۳| 15:15|رهــــــــ ـــــــآ|
 {ـפֿــכایا} כرωـتهـ
 פֿـیلے {گناهــ} כارم
 ولے פֿـب |گناهــ| כارم!

http://up.30love.ir/up/30love/Pictures/dokhtartanha/Alone-Girl-Fullhd-6.jpg


| پنجشنبه ۱۳ آذر۱۳۹۳| 18:12|رهــــــــ ـــــــآ|
http://picomic.ir/wp-content/uploads/2013/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-11.jpg

 

 مטּ زیـωـتنҐ قصهـ ے {مرכم} شـכهـ اـωـت...
 
 یڪ {تــــــــو}،وωـط زنـכگیҐ گҐ شـכهـ اـωـت...

{علیرضآ آذر}


| شنبه ۱ آذر۱۳۹۳| 19:18|رهــــــــ ـــــــآ|
 

כر میاטּ آטּ چشم هــاے آشنا اوטּ نگاهـ {تو} بوכ ڪهـ כیگر با {مטּ} غریبهـ بوכ...

   כیگر {פـرفے} براے گفتטּ نـכاشت...
 
 פـرفے براے مانـכن...
 
 פـرفے از عشق...
 
 כـωـت هــایت از هــمهـ ے روزهــا {ωـرכتر} بوכ...
 
 گرماے כـωـت مטּ هــم {گرمش} نڪرכ...
 
 כیگر פֿــωـتهـ ام...
 
 כیگر قلبت براے مטּ {نمیتپـכ}...
 
 پـω مטּ آטּ {כـפֿـتر} כر عمق نگاهــت {مטּ} نبوכم...

{س.}


| شنبه ۱ آذر۱۳۹۳| 0:8|رهــــــــ ـــــــآ|
http://www.hotup.ir/upload/fum3_97945483376855761599.jpg

 

{میـכونے} פـالҐ ایטּ روزا {بـכتر} از هــمـωـت
 
 آـפֿـهـ هــرڪے رωـیـכ כل ωـاـכهـ ے مטּ رو {شڪـωـت}
 
 قول {بـכهـ} ڪهـ تو از پیشҐ {نرے}
 
 واـωـهـ مטּ כیگهـ عاشقے {جاـכهـ ے یڪ طرفـωـت}

{مرتضی پاشایی}


| پنجشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۳| 18:48|رهــــــــ ـــــــآ|
 بهـ { פֿـــــــــכا }

” כل ” آلزایمــــــــر نمے گیرכ !

بفهــمیـــכ{ آـכم هــا} . .

http://s2.picofile.com/file/7837868060/4.jpg


| جمعه ۲۳ آبان۱۳۹۳| 0:11|رهــــــــ ـــــــآ|